Beslut vid Fouriertransform Aktiebolags årsstämma 2015

Årsstämman i Fouriertransform Aktiebolag ägde rum idag den 22 april 2015 i Stockholm. På stämman fattades följande beslut:

Utdelning

Årsstämman beslöt att utdela 100 000 000 kronor och att 37 596 085 kronor överförs i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.

Riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare

Det beslutades om principer för anställningsvillkor och ersättningar för ledande befattningshavare och om principer som skall gälla för styrelseledamots konsultuppdrag i bolaget, allt i enlighet med styrelsens förslag som fanns med i kallelsen.

Styrelseledamöter

Det beslutades att styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter. Sigrun Hjelmquist, ordförande, (omval), Jan Bengtsson, (omval), Ulf Berg, (omval), Hasse Johansson, (omval), Charlotte Rydin, (omval), Richard Reinius, (nyval).

Revisor

Till revisor valdes det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB för en period om ett år intill utgången av årsstämman 2016. Revisionsbolaget har utsett den auktoriserade revisorn Birgitta Lööf som huvudansvarig.

Arvode

Årsstämman beslutade om följande styrelsearvoden: 300 000 kronor till styrelsens ordförande och 150 000 kronor till respektive styrelseledamot, som inte är anställd av Regeringskansliet.

Arvode utgår inte till styrelseledamot som är anställd i Regeringskansliet eller till arbetstagarrepresentanter.

Årsstämman beslutade om följande arvoden till revisionsutskottet: 30 000 kronor till ordförande och 20 000 kronor till ledamot.

Arvode för revisorns arbete beslutades att utgå enligt godkänd räkning.

För ytterligare information:
Per Nordberg, VD, Fouriertransform AB, tel +46 8 410 40 601

Nyhetsarkiv