Delårsrapport januari - mars, 2015

Strategisk avyttring stärker svensk industri

  • I februari, 2015 förvärvade ÅF AB (publ), noterat på Nasdaq Stockholm, samtliga aktier i Fouriertransforms portföljbolag Lean- Nova Engineering i Trollhättan. Fouriertransform investerade initialt i bolaget i januari, 2012 och avyttringen innebär en reavinst på 190,4 MSEK för Fouriertransform
  • Fouriertransform investerade under kvartalet totalt 50,7 MSEK i åtta befintliga portföljbolag
  • Fouriertransform har sedan starten investerat totalt 1 417 MSEK i 25 bolag i den svenska fordons- och tillverkningsindustrin
  • Marknadsvärdet på befintlig portfölj, inklusive realiserat värde vid avyttringar samt återbetalt kapital från portföljbolagen, motsvarar en värdeminskning på ca 2 % på totalt investerat kapital sedan Fouriertransform startade
  • Kvartalets resultat efter skatt uppgick till -46,9 MSEK (8,0 MSEK) inklusive omvärdering av kortfristiga placeringar på 15,9 MSEK (24,3 MSEK).
  • Kassaflödet för januari - mars uppgick till 4,3 MSEK (0,6 MSEK) varav investeringar i nya och befintliga portföljbolag -50,8 MSEK (-137,8 MSEK)
  • Likvida medel och kortfristiga placeringar vid kvartalets slut uppgick till 2 044 MSEK (2 034 MSEK)

Beloppen i tabellen nedan avser det s k investmentföretaget innebärande att finansiella investeringar, investeringar i portföljbolag och kortfristiga placeringar, värderats till bedömt verkligt värde

Den svenska industriproduktionen uppnådde inte de uppskruvade förväntningarna. Såväl takten för orderingång som försäljning avtog under kvartalets senare del och försäljningsnivåerna, jämfört med tidigare år, blev avsevärt lägre.

VD:s kommentar – stort intresse för våra portföljbolag

Små och mindre företag visar tyvärr fortsatt svag utveckling och bolagen har ännu inte kommit tillbaka till de försäljningsnivåer som gällde före krisen 2008. Den avgörande orsaken till denna svaga utveckling är att dessa bolag har en betydande kundkoncentration inom Sverige och därmed inte drar fördel av den tillväxt som äger rum utanför Sverige. Målet måste vara att med kompetens och kapital återinvestera i Sverige genom att säkerställa bolagens internationella tillväxt. Det ger styrka och bas i Sverige att uthålligt försöka att satsa på innovationer, nyföretagande och en effektiv koppling mellan akademi och industri. På detta sätt kan vi återskapa småföretagande, tillväxt och sysselsättning i Sverige.

Fouriertransform har under kvartalet fortsatt fokusera på hållbara bolag i tidig tillväxtfas med klar miljökoppling samt att söka starka syndikeringspartners. Att vara marknadskompletterande och skapa intresse för saminvesterare är en utmaning, men med rätt affärsinriktning och långsiktighet kan Fouriertransform skapa en attraktiv investeringsplattform för saminvesterare. För bolag i tidig fas med kapitalbehov på 10 – 50 MSEK är det mycket svårt att få fram kapital, men Fouriertransform kan därmed bidra till dessa bolags möjligheter till fortsatt överlevnad.

Vi ser en fortsatt försiktig optimism i våra portföljbolags verksamhet och då särskilt i våra IT-bolag, som Pelagicore och ArcCore i Göteborg, som nu flyttat fram sina marknadspositioner på den viktiga europeiska marknaden.

Avyttringen av LeanNova Engineering till ÅF AB har skapat stort intresse. Under kvartalet har majoritetsägandet i Vicura AB i Trollhättan övergått till den österrikiska konsultfirman AVL. Det är glädjande att Fouriertransforms investeringar under fordonskrisen nu kan visa att vi säkerställt viktig teknisk kompetens och sysselsättning i västra Sverige och då särskilt i Trollhättan.

Per Nordberg

För ytterligare information:
Per Nordberg, VD Fouriertransform, tel; +46 8 410 40 601

Fouriertransform är ett statligt venture capital-bolag som på kommersiella grunder stöder innovativa bolag och företagare som kan bidra till att vitalisera svensk tillverkningsindustri. Bolaget har en investeringsram på totalt 3 miljarder kr och tillför förutom kapital även kompetens via kvalificerade medarbetare och ett nätverk av experter.
www.fouriertransform.se

Nyhetsarkiv