Halvårsrapport, kvartal 2 2015

Framgångsrik börsintroduktion och en ny investering i banbrytande teknikföretag

 • Portföljbolaget SciBase genomförde en nyemission på ca 165 MSEK i samband med notering på Nasdaq First North i juni 2015
 • I juni 2015 genomförde Fouriertransform en ny investering i Lamera AB, ett banbrytande teknikföretag i Göteborg specialiserat på lättviktsmaterial
 • I februari, 2015 förvärvade ÅF AB (publ), noterat på Nasdaq Stockholm, samtliga aktier i Fouriertransforms portföljbolag Lean- Nova Engineering i Trollhättan. Fouriertransform investerade initialt i bolaget i januari, 2012 och avyttringen innebär en total reavinst på 204,6 MSEK för Fouriertransform, vilket redovisats i resultatet via omvärderingar åren 2013 och 2014
 • Fouriertransform investerade under första halvåret totalt 86,7 MSEK i tio befintliga portföljbolag
 • Fouriertransform har sedan starten investerat totalt 1 482 MSEK i 26 bolag i den svenska fordons- och tillverkningsindustrin
 • Marknadsvärdet på befintlig portfölj, inklusive realiserat värde vid avyttringar samt återbetalt kapital från portföljbolagen, motsvarar en värdeminskning på ca 6 % på totalt investerat kapital sedan Fouriertransform startade
 • I maj 2015 delade Fouriertransform ut 100 MSEK till ägaren enligt beslut fattat på årsstämma den 22 april 2015
 • Första halvårets resultat efter skatt uppgick till -139,7 MSEK (-6,4 MSEK) inklusive orealiserat resultat portföljbolag på -140,7 MSEK, realiserat resultat portföljbolag på 15,4 MSEK, om-värdering av kortfristiga placeringar på -51,9 MSEK (0,5 MSEK). Kvartalets resultat efter skatt uppgick till -92,7 MSEK (-14,4 MSEK) inklusive orealiserat resultat portföljbolag på -69,0 MSEK, realiserat resultat portföljbolag på 14,2 MSEK, omvärdering av kortfristiga placeringar på -67,9 MSEK (-23,8 MSEK).
 • Första halvårets totala kassaflöde uppgick till 45,2 MSEK (-0,5 MSEK) varav investeringar i nya och befintliga portföljbolag -115,5 MSEK (-282,5 MSEK).
 • Likvida medel och kortfristiga placeringar vid kvartalets slut uppgick till 1 853 MSEK (1 952 MSEK)

Beloppen i tabellen nedan avser det s.k. investmentföretaget innebärande att finansiella investeringar, investeringar i portföljbolag och kortfristiga placeringar, värderats till bedömt verkligt värde.

Fouriertransform i  sammandrag, MSEKKv 2 2015Kv 2 2014%  Kv 1-2 2015Kv 1-2 2014%  
Periodens resultat–92,7–14,4–139,7–6,4
Investeringar i portföljbolag64,793,6–31115,5282,5–59
Periodens kassaflöde   45,2–0,5
Likvida medel och kortfristiga placeringar1)1 852,61 951,9–51 852,61 951,9–5
Eget kapital +2 952,33 276,5–102 952,33 276,5–10
Soliditet99 %99 % 99 %  
 1. i maj, 2015 delades 100 MSEK ut till ägaren

VD:s kommentar – växande intresse för nya affärer

Det gångna halvåret har inte inneburit någon märkbar ljusning för orderingång och export i de svenska industriföretagen. Nu kommer det visserligen signaler om en vändning till det bättre, åtminstone för vissa branscher. Samtidigt verkar osäkerhetsfaktorer i den globala ekonomin leda till ständiga diskrepanser mellan prognoser och utfall och det har varit tätt mellan prognosrevideringarna hos olika institut.

För många av de små och medelstora företag som Fouriertransform arbetar med, är det fortfarande långt kvar innan de hämtat in följderna av krisen 2008. Om dessa företag ska kunna växa, nyanställa och bidra till en fortsatt stark industribas i Sverige, räcker det heller inte med att vänta in en återhämtning i konjunkturen. De behöver framför allt ett kompetent och långsiktigt ägarkapital som kan stötta innovationer och en expansion ut på nya marknader, liksom att förmedla värdefulla kontakter med industriella och andra nätverk och med saminvesterare.

Det är så vi har valt att arbeta i Fouriertransform, att på ett affärsinriktat sätt bidra till värdeutvecklingen i våra portföljbolag. Det senaste dryga halvåret har inneburit flera framgångsrika exempel på sådana bidrag.

I början av året övergick majoritetsägandet i Vicura AB till den österrikiska konsultfirman AVL. Vi har också tagit vara på det växande intresset för IPO-er som det låga ränteläget inneburit. Introduktionen av Powercell på First North Nasdaq tillförde bolaget i ett slag 108 MSEK för den viktiga utvecklingsperioden framåt. I juni i år fick medicinteknikföretaget SciBase 4 000 nya aktieägare genom noteringen på First North.

Sammantaget har intresset för nya affärer också ökat, med allt fler bolag som söker kapital. Vi har ständigt ett stort antal propåer under beredning och under andra kvartalet förvärvade vi 27 procent av Lamera AB, ett banbrytande teknikföretag i Göteborg som är specialiserat på lättviktsmaterial.

I juni överlämnade regeringens särskilda utredare Hans Rydstad sitt betänkande om en översyn av statens insatser för företagsfinansiering. Förslaget är nu ute på remiss och regeringen har aviserat en närmare beskrivning av inriktning och förslag i höstens budgetproposition. Fram till ett eventuellt riksdagsbeslut fortsätter Fouriertransform att arbeta vidare i enlighet med sitt nuvarande uppdrag, att investera i eller finansiera bolag inom tillverkningsindustrin och närliggande tjänstenäringar, som bedriver forsknings-, utvecklings- och investeringsverksamhet som har potential att bli kommersialiserbar.

Per Nordberg

För ytterligare information:
Per Nordberg, VD Fouriertransform, tel; +46 8 410 40 601

Fouriertransform är ett statligt venture capital-bolag som på kommersiella grunder stöder innovativa bolag och företagare som kan bidra till att vitalisera svensk tillverkningsindustri. Bolaget har en investeringsram på totalt 3 miljarder kr och tillför förutom kapital även kompetens via kvalificerade medarbetare och ett nätverk av experter.
www.fouriertransform.se

Nyhetsarkiv