Delårsrapport juli - september, 2015

Bra värdetillväxt i flera portföljbolag

  • Flera portföljbolag har utvecklats positivt under kvartalet, bl a Pelagicore, SmartEye och Alelion Batteries som erhållit betydande ordrar från OEM och ledande tillverkare         
  • Fouriertransform investerade under kvartalet totalt 34,7 MSEK i sex befintliga portföljbolag
  • Fouriertransform erhöll en tilläggsköpeskilling på 55,7 MSEK för avyttringen av LeanNova Engineering till ÅF i februari, 2015, innebärande att Fouriertransforms totala reavinst därmed uppgår till 260,3 MSEK
  • Fouriertransform har sedan starten investerat totalt 1 517 MSEK i 26 bolag i den svenska fordons- och tillverkningsindustrin
  • Marknadsvärdet på befintlig portfölj, 22 portföljbolag, inklusive realiserat värde vid avyttringar samt återbetalt kapital från portföljbolagen, motsvarar en värdeminskning på ca 6 % på totalt investerat kapital sedan Fouriertransform startade
  • Kvartalets resultat efter skatt uppgick till -33,4 MSEK (-2,8 MSEK) inklusive omvärdering av kortfristiga placeringar på  -11,3 MSEK (4,9 MSEK).
  • Kassaflödet för januari - september uppgick till 4,7 MSEK (-13,5 MSEK) varav investeringar i nya och befintliga portföljbolag -150,8 MSEK (-342,5 MSEK)
  • Likvida medel och kortfristiga placeringar vid kvartalets slut uppgick till 1 850 MSEK (1 895 MSEK)

Beloppen i tabellen nedan avser det s.k. investmentföretaget innebärande att finansiella investeringar, investeringar i portföljbolag och kortfristiga placeringar, värderats till bedömt verkligt värde

VD:s kommentar – osäker global marknad och svensk produktion flyttar utomlands

Oroande signaler från Kina har skakat marknaderna under sommaren och den stora frågan är om effekterna av en lägre tillväxttakt i Kina kommer fortsätta och förvärras i form av fallande råvarupriser och volatila finansmarknader. Många bedömare förutser att det kommer att bli så, på grund av de stora utmaningar som Kina står inför med att ställa om ekonomin, avreglera finansmarknaden och hantera en hög skuldsättning. En sjunkande tillväxttakt i Kina kombinerad med räntehöjningar i USA kan få dramatiska konsekvenser för framtidstron och den globala tillväxten framöver.

En annan stor källa till osäkerhet just nu är att ingen riktigt kan förutsäga de faktiska efter-räkningarna av de pågående problemen vad gäller avgasfusket i Volkswagen. Manipulationerna har helt klart skakat om hela fordonsindustrin och orsakat oro inte minst bland under-leverantörerna, vilket framgick tydligt på den Stora Leverantörsdagen i Göteborg nyligen.

I Sverige går ekonomin jämförelsevis bra, men för industrin vill det inte lyfta trots en svag krona. Sverige utmärker sig med ett större bortfall och en långsammare återhämtning av produktionsnivån än andra länder efter krisen 2008. Enligt en bedömning från Swedbank är orsaken att den totala kostnadsnivån i den varuproducerande industrin i Sverige har ökat betydligt mer än i våra konkurrentländer. Svenska företag och svenskbaserad industri är helt enkelt två olika saker. Bolagen har ett globalt perspektiv på produktion och att producera i Sverige är dyrt i jämförelse med andra delar av världen. I vår verksamhet ser vi tydliga spår av detta, att industriproduktionen söker sig bort från Sverige. Därför måste kapital allokeras till produktivitetshöjande investeringar i Sverige om utflytten av svenska företag ska kunna hejdas.

För Fouriertransform har det gångna kvartalet inneburit ett fortsatt arbete med prioriterade aktiviteter för värdetillväxt i våra portföljbolag. Flera av dem har utvecklats mycket positivt under perioden, exempelvis Powercell vars aktiekurs stigit kraftigt på senare tid. Även för andra, såsom Pelagicore, SmartEye och Alelion Batteries ser utsikterna ljusa ut. ArcCore, som utvecklar mjukvaruplattformar för fordonsindustrin, har nu beslutat att öppna kontor i Indien.

Våra återkommande sommarseminarier i Västra Götaland och särskilt i Smögen och Lysekil är mycket uppskattade och samlade i år över 300 företagare från regionen. Temat var entreprenörskap och hur företag ska kunna utvecklas och finansieras för framtida tillväxt, särskilt inom områdena miljö, maritim utveckling och kvinnligt entreprenörskap. Sedan seminarierna inleddes för fem år sedan har ett 50-tal företag utvecklats eller startats i regionen, och nya företagscentra är nu planerade i Västra Götaland.

Vi ser också ett fortsatt starkt intresse för nya affärer från bolag som söker kapital och många propåer är under beredning. I väntan på regeringens slutliga ställningstagande där en närmare beskrivning av inriktningen för den statliga företagsfinansieringen har aviserats, fortsätter Fouriertransform att arbeta vidare i enlighet med vårt nuvarande uppdrag.

Per Nordberg

För ytterligare information:
Per Nordberg, VD Fouriertransform, tel: +46 8 410 40 601

Fouriertransform är ett statligt venture capital-bolag som på kommersiella grunder stöder innovativa bolag och företagare som kan bidra till att vitalisera svensk tillverkningsindustri. Bolaget har en investeringsram på totalt 3 miljarder kr och tillför förutom kapital även kompetens via kvalificerade medarbetare och ett nätverk av experter. 
www.fouriertransform.se

Nyhetsarkiv