Saminvests arbete för att skapa en ändamålsenlig organisation för den nya koncernen fortsätter. Som ett led i detta arbete har styrelsen för Fouriertransform beslutat att utse Åsa Knutsson till tillförordnad vd för Fouriertransform. Hon tillträder sin tjänst från och med 30 juni 2017. Åsa ersätter Per Nordberg.

Åsa ansvarar idag för direktinvesteringar inom Saminvest och ingår i styrelsen för Fouriertransform AB.

- Med Åsa som vd kan vi bibehålla kontinuitet och tempo, konstaterar Peder Hasslev styrelseordförande för Fouriertransform AB.

Per Nordberg har varit VD för Fouriertransform sedan bolaget bildades 2009 och har tillsammans med sin organisation byggt upp investeringsverksamheten på ett förtjänstfullt sätt. Per behåller tillsvidare sina befintliga styrelseuppdrag i Fouriertransforms portföljbolag.

Sedan årsskiftet är Fouriertransform AB ett dotterbolag till Saminvest, ett bolag för riskkapitalinvesteringar som är helägt av svenska staten.  Fouriertransform bildades 2009 och den ursprungliga uppgiften var att investera i företag inom fordonsindustrin, senare utökat till att gälla all tillverkningsindustri samt närliggande tjänstenäringar. Fouriertransform AB är idag delägare i 20 portföljbolag.

För ytterligare information

Åsa Knutsson, tf. vd Fouriertransform, 073-096 03 00
asa.knutsson@saminvest.se

Peder Hasslev, styrelseordförande Fouriertransform, 076-117 31 70

peder.hasslev@saminvest.se

Fouriertransform är ett statligt venture capital-bolag som på kommersiella grunder stöder innovativa bolag och företagare som kan bidra till att vitalisera svensk tillverkningsindustri. Bolaget har en investeringsram på totalt 3 miljarder kr och tillför förutom kapital även kompetens via kvalificerade medarbetare och ett nätverk av experter. Sedan den 1 januari 2017 är Fouriertransform en förvaltningsorganisation och dotterbolag till det nybildade statliga bolaget Saminvest i och med riksdagens beslut att omorganisera det statliga riskkapitalet.

www.fouriertransform.se